Условия за ползване

Общи условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта Brands.bg (Условия за ползване)

Този документ съдържа общите условия за ползване на предоставяните от Brands.bg информационни услуги и ресурси посредством уебсайта.

I. Определения

1.1. „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, който се асоцира с устройство(компютър, лаптоп, таблет, телефон и други), по начин, който позволява намирането им в глобалната мрежа.

1.2. „Уебсайт”e специално място в глобалната мрежа, достъпно чрез своя уникален адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програмен софтуер, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.3. „Потребителско съдържание”е всеки текст, снимка, друго графично съдържание, мултимедийно съдържание, видеоматериал, електронна препратка или друг материал, включително всяко мнение или съответно отговор на такива, които потребителят качва на Сървър на brands.bg

1.4. „Потребител”е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта информационни услуги и ресурси.

1.5. „Нерегистриран потребител” е потребител, който не отговаря на критериите за регистриран потребител.

1.6. „Парола”е избрана от регистрирания потребител уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес служи за достъп до потребителския му профил.

1.7. „Регистриран потребител” е всеки, който се в регистрирал успешно в уебсайта и е създал потребителски профил, за да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта на brands.bg.

1.8. „Потребителски профил” част от уебсайта, която съдържа информация за регистрирания потребител, като достъпът до този профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията му електронен пощенски адрес(мейл) и парола. Потребителският профил дава възможност на потребителите да ползват определени услуги, до които достъпът е ограничен, да допълва или променя и актуализира информацията за него.

1.9. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.10. „Интернет страница” е част от уебсайт, която има възможност да се обновява.

1.11. „Услуги” са услугите, предоставяни посредством уебсайта на Brands.bg.

1.12. „Лични данни” са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, душевна, икономическа, културна, социална или друга идентичност.

1.13. Регистриране на фирма. Това става като регистриран потребител регистрира своята собствена фирма или фирма, от която е упълномощен.

1.14. Предлагане на фирма. Това става като регистриран потребител предложи дадена фирма за каталога.

II. Предмет на общите условия

2.1. Част от услугите се предоставят без да има нужда от предварителна регистрация. Това най-често е потребитетелско съдържание - видео, снимки, текст и други.

2.2. Използването на част от услугите е възможно само и единствено след предварителна регистрация и създаването на потребителски профил.

2.3. Доколкото предоставяните от brands.bg услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (свободно, срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от brands.bg.

III. Регистрация

3.1. За да може да използва услугите на brands.bg потребителят трябва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация на адрес - http://brands.bg/register/

3.2. Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация.

3.3. При попълване електронната форма за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, съответно за юридическото лице – титуляр на регистрирания потребителски профил и за всички други изискуеми от съответната електронна форма за регистрация данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, brands.bg има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на регистрирания потребиттел.

3.4. След приключването на регистрацията brands.bg незабавно потвърждава регистрацията на потребителя, като изпраща съобщение до електронния адрес(мейл), посочен от потребителя.

3.5. Регистрацията в сайта brands.bg е доброволна и безплатна. Публикуваната, чрез нея информация, ще бъде в полза и услуга на всички потребители и посетители на сайта.

IV. Потребителски профил

4.1. Потребителският профил става активен и достъпен за регистрирания потребител след потвърждение на регистрацията му.

4.2. Информацията, която регистрираният потребител предоставя в потребителския профил, следва да е вярна, точна и незаблуждаваща.

4.3. Регистрираният потребител се задължава да не разкрива своите Пароли на трети лица.

4.4. Brands.bg не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от регистрирания потребител при регистрацията му.

V. Предоставяни услуги

5.1. Услугите, предоставяни от brands.bg чрез уебсайта, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

5.2. Brands.bg предоставя безвъзмездно за лично ползване на потребителя, независимо дали е извършил регистрация, уеб-достъп (по протокол HTTP) чрез уебсайта brands.bg.

5.3. Използването на част от услугите на уебсайта е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил.

5.4. В регистрацията на фирми се допуска публикуване единствено потребителско съдържание относимо и тематично свързано с конкретната фирма.

5.5. Регистрираните фирми, включени в brands.bg, получават рейтинг, който се визуализира заедно с другата информация относно тях, достъпна в уебсайта, и се базира изцяло на осреднената оценка, дадена от регистрираните потребители, публикували мнение за съответната фирма.

Оценката (ранкирането) на фирмите, се прави по скала за оценки 1 до 5, както следва:

(5 звезди) – Отлично

(4 звезди) – Много добро

(3 звезди) – Добро

(2 звезди) – Посредствено

(1 звезда) – Лошо

5.6 След одобрение от администратор фирмата ще бъде добавена, като вие ще изберете дали да останете анонимни.

Предложените фирми не могат да трупат Репутация, но за сметка на това могат да бъдат коментирани.

VI. Права и задължения на Потребителя

6.1. Потребителят има право да публикува (качва) на сървър на brands.bg съдържание чрез указаните инструменти при спазване на всички изисквания, съдържащи се в тези условия за ползване.

6.2. Потребителите не трябва да използват груб и вулгарен език.

6.3. Потребителят се задължава при използване на предоставяните от brands.bg услуги:

6.3.1. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;

6.3.2 да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;

6.3.3 да уведомява незабавно администратора на brands.bg за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставените услуги;

6.3.4 да не накърнява необосновано имиджа и репутацията на фирми.

6.4. Потребителят има право да добави официално само фирма, за която е упълномощен.

VII. Права и задължения на Brands.bg

7.1. Brands.bg няма задължението и възможността да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните им услуги и не носи отговорност за потребителското съдържание, както и за дейността на потребителите във връзка с използване на услугите.

7.2. Brands.bg се задължава да полага дължимата грижа за предоставянето на възможност на потребителя за нормално ползване на услугите на сайта. Независимо от горното brands.bg не гарантира, че информацията достъпна в сайта е пълна, точна, вярна и без грешки.

7.3. Brands.bg си запазва правото по всяко време да изтрие потребителския акаунт при злоупотреби.

7.4. При получаване на сигнал за нарушени интелектуални права, brands bg си запазва правото да накаже съгрешилия потребител, като изтрие акаунта му.

7.5. Brands.bg има право да поставя рекламни банери и други рекламни материали навсякъде където прецени.

VIII. Отговорност

8.1. Brands.bg не носи отговорност за информация, достъпна в Уебсайта, съхранена или достъпна съгласно клаузите по-долу. Brands.bg не предоставя никакви изрични или мълчаливи гаранции за сигурността или препоръчания характер на предоставяните услуги.

8.2. Brands.bg полага грижи информацията в уебсайта да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията.

8.3. Brands.bg не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията и оборудването на потребителя, или за загуба на данни произтекли от материали или ресурси, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Услугите.

8.4. С приемането на настоящите условия за ползване потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от brands.bg за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства.

8.5. Brands.bg не носи отговорност за качваното съдържание от страна на потребителите, както и за тяхната дейност..

8.6. Brands.bg не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

IX. Критерии за оценяване и награждаване

9.1. В Brands.bg оценяваме само и единствено фирмите, които присъстват официално. Те са добавени от упълномощено лице, което лице носи отговорност за достоверността на предоставените данни. Ние от Brands.bg също проверяваме данните доколкото е възможно.

9.2. Фирмената репутация се сформира на база множество фактори, ключови сред които са: съотношение положителни спрямо негативни коментари, брой положителни коментари, отзиви от партньорски фирми и гласуване със звездички. Това са четири независими фактора, всеки от които влияе с различна тежест. Brands.bg си запазва правото да добавя нови критерии към алгоритъма, както и да променя тежестта на описаните.

9.3. Всеки потребител има право само на един коментар за фирма - положителен или отрицателен. В случай, че промени мнението си може да изтрие текущия коментар и да напише нов.

9.4. Brands.bg си запазва правото да цензурира и премахва коментари, които са вулгарни или не достатъчно аргументирани.

9.5. Удостоверение се издава на фирми, които за изградили и задържали репутация над 7 до Декември месец съответната година.

9.6. За статуетка и официално награждаване могат да се борят само и единствено официално присъстващи фирми с репутация над 7.

X. Промени в Условията за ползване

10.1. Доколкото предоставяните от Brands.bg Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателните промени, Условията за ползване могат да бъдат променяни едностранно от Brands.bg.

10.2. Ако има промени в Условията за ползване Brands.bg ги публикува своевременно на убсайта си.

Ако инициативата Ви харесва, подкрепете ни.

С престоя си в нашия сайт, вие се съгласявате да използвате бисквитки. Съгласен съм